Algemene Voorwaarden

Algemeen reglement

Algemeen reglement voor deelname aan de Oranje Vrijmarkt in Soest georganiseerd door Stichting S.O.E.S.T..

Indien in de deelnemingsvoorwaarden of andere overeenkomsten met deelnemers wordt verwezen naar dit Algemeen Reglement voor deelname aan de Oranje Vrijmarkt in Soest georganiseerd door Stichting S.O.E.S.T. (hierna vermeld als de organisatie), zijn de navolgende bepalingen op deze activiteit van toepassing en worden geacht van bedoelde deelnemingsvoorwaarden of andere overeenkomsten deel uit te maken. De inschrijver of contractanten of ondertekenaars van overeenkomsten of ingebruiknemers worden hierna vermeld als de deelnemer(s).

De activiteit

  1. De organisatie behoudt zich het recht voor ten allen tijde wegens bijzondere omstandigheden, welke buiten hun toedoen zijn ontstaan (overmacht in de ruimste zin van het woord zoals brand, nationale ramp, tekorten en storingen in de energievoorziening, storm e.d.) de in de deelnemingsvoorwaarden genoemde openingstijden van de activiteit te wijzigen ofwel de activiteit geen doorgang te doen vinden, zonder dat in deze gevallen de deelnemers onverschillig of hun reeds standruimte is toegewezen, aanspraken kunnen doen gelden tegen de organisatoren op vergoeding van om het even welke schade, in welke vorm of uit welke oorzaak deze ook mocht ontstaan.
  2. Vindt de activiteit geen doorgang, dan worden de inschrijvingen en eventueel reeds geschiede toewijzingen van standruimte als vervallen beschouwd en zullen de door de deelnemers gedane betalingen terzake van de standhuur worden gerestitueerd, onder aftrek van de reeds voor de organisatie van de activiteit ontstane kosten, die geheel of gedeeltelijk over de deelnemers naar evenredigheid op basis van de standruimte waarvoor werd ingeschreven of die werd toegewezen, kunnen worden berekend.

Huishoudelijk reglement

De deelnemers(s) dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement.